Oblasti využití odvodňovacích vaků

odvodňovací vaky odvodňovací vaky využívané při těžběodvodňovací vaky odvoz sušiny hráze postavené z vaků bargr zakopvává vak vak tvořící molo molo z vaku břeh po rekultivaci

Vaky Geotube® nacházejí uplatnění v mnoha oborech a to i tam, kde byly až doposud využívány jiné technologie.

 

Odvodňování kalů při obnově a údržbě vodních ploch a toků

Vodní plochy představují místo, kde se velice často přirozeně hromadí sediment. Vodní nádrže tak ztrácejí svou zadržovací kapacitu a rybníky nelze dále využívat k rekreačním či jiným účelům. 

Díky odvodňovacím vakům je čištění vodních ploch výrazně snazší. Sediment může být čerpán plovoucím sacím bagrem přímo do vaků. Vaky lze uložit v několika vrstvách na sebe, řešení tedy nemusí být náročné na prostor.

Odtékající čistá voda se vrací zpět do koloběhu. Samotné vaky s odvodněným materiálem mohou být využity např. ke zpevnění hrází, pokud to povaha materiálu dovoluje.

Úpravna vod Želivka

přívod pro čerpání kalu do odvodňovacího vakusediment je pomocí plovoucího sacího bagru těžen ze dna vodní plochy a rovnou čerpán do vaku zachytávání vody, která odtéká z vaku během procesu odvodňováníprázdný odvodňovací vak připravený k načerpání kalukal je čerpán do odvodňovacího vakuuž během plnění vaku dochází k odvodňování sedimentuvoda odtéká přes stěny vakuvak snižuje svůj objem a umožňuje dočerpání dalšího materiálu k odvodněnídojde k odvodnění veškerého materiálu ve vakuzbyde odvodněná sušinavak je rozříznutodvodněný materiál je přepraven k dalšímu využití

 

Těžba a zpracování nerostných surovin

Při těžbě uhlí i jiných nerostných surovin je technologie odvodňovacích vaků finančně výhodnou alternativou k mechanickým procesům. Snižuje náklady na zpracování pevných látek a nevyžaduje téměř žádnou údržbu.

Pokud použijete odvodňovací vaky, není nutné vlastnit strojní odvodňovací systémy. Odpadní voda z těžebních procesů může být čerpána přímo přes vaky, které zachytí pevné části dříve, než dojde k vypuštění vody z technologického procesu.

Vaky lze též využít ke stavbě hrází a vyplnění prostoru po těžbě. Speciální materiál totiž brání vakům v opětovném nasátí vlhkosti.

 

Průmysl

Odvodňovací vaky nacházejí uplatnění například při kontinuálním čistění odtékajících odpadů z průmyslových technologií, není potřeba vybudovat velké laguny pro průmyslové odpadní kaly. Odvodněním kalů dochází k redukci jejich objemu. 

Vaky lze spolu s plovoucími sacími bagry použít při odstranění starých ekologickcýh záteží - rekultivaci průmyslových lagun. 

 

Čistírny odpadních vod

V čistírnách odpadních vod dochází k produkci jemných kalových sedimentů. Odvodňovací vaky Geotube® mají schopnost zadržet i tento jemný materiál. Lze tak provést odvodnění a zadržení nečistot v jednom kroku.

Vaky mohou být použity nárazově, díky speciální přípojce je lze zapojit do čistících procesů vždy v případě potřeby.

Díky růžným velikostem pokryjí vaky jak kapacitu malé společnosti, tak i nároky komunálních čistíren odpadních vod.

Více o kalovém hospodářství v ČOV >>

 

Zemědělství

Technologie odvodňovacích vaků představuje efektivní způsob nakládání s odpady z chovů skotu, prasat nebo drůbeže.

Lze dosáhnout velmi účinného snížení odpadních látek. Vaky zachytí 50 % dusíku a více než 90 % fosforu a těžkých kovů. Též dochází k omezení zápachu.

Z odvodňovacího procesu dostáváme kvalitní vodu, kterou lze využít k zavlažování.

 

Úprava a rekultivace krajiny

Textilie Geotube® lze s výhodou využít v různých procesech rekultivace krajiny.

Úspěšně je používána například pro

  • Břehy
  • Hráze
  • Ostrůvky
  • Mola
  • Písečné náspy
Využití odvodňovacích vaků Geotube® pro zpevnění břehu při čištění sedimentu z říčního dna.

Oproti jiným postupům lze za pomoci vaků Geotube® dosáhnout stejných výsledků s výraznou časovou i finanční úsporou.

Vaky jsou vždy použity jako pevný základ. Díky poměrně snadné manipulaci a možnosti vrstvení lze připravit relativně rychle jakoukoli strukturu.

Po zavezení zeminou je geotextilie zcela zakryta a porvch může zarůstat vegetací.

Díky použitým materiálům je toto řešení velice šetrné k životnímu prostředí. Samotná textilie nepředstavuje pro prostředí vůbec žádnou zátěž a jako náplň se používá většinou půda, která pochází z blízkého okolí.

 

Pro zabránění úniku znečištěné vody pryč ze staveniště nebo ochranu čerpadel před zanesením kalem a pevnými látkamy ze zbytku nádrže lze využít norné stěny Geotube® s kalovou clonou.

 
Odvodňování kalů

Odvodňování kalů

Odvodňováním odstraníme ze sedimentu co nejvyšší množství vody. Díky tomu zbylý materiál výrazně snižuje svůj objem a následná manipulace je pak snazší.

Kalové hospodářství v čistírnách odpadních vod

Kalové hospodářství v čistírnách odpadních vod

Díky správně navrženému kalovému hospodářství lze uspořit náklady spojené se zpracováním kalů, odvodňovacími systémy i s následným nakládáním se zbylým materiálem.

PLOSAB youtube kanál