Realizace PLOSAB

Soukromý rybník v Olomouci

Odstranění a odvodnění sedimentu z rybníčku v centru města.

Pro těžbu sedimentu byl použit pásový obojživelný stroj CONVER. Přípravu a dávkování flokulantu zajišťovala malá flokulační stanice převozitelná za osobním automobilem.

Voda z procesu odvodnění byla vracena zpět.

 

Obojživelný strojOdvodňovací vakyOdvodňovací vakyOdvodňovací vakyMalá míchací a dávkovací flokulační staniceZachycení zpětné vodyZpětná voda z odvodňovacího procesu

 

Smíchovský přístav

Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu.

Pomocí plovoucího sacího bagru bylo vytěženo 22 tisíc m3 bahna. Bahno bylo plovoucím dopravním potrubím čerpáno do odvodňovacích vaků.

Odvodňovací vaky byly uloženy v lodích, odtékající voda se tak vracela zpět přímo do řeky.

Odvodněný sediment ve vacích byl pak loděmi odvezen k dalšímu využití.

plovoucí sací bagrčerpání sedimentu plovoucím sacím bagremplovoucí dopravní potrubíuložení vaků na lodičerpání kalu do vakučerpání kalu do vakuvak uložený na lodikal v odvodňovacím vakuloď s odvodňovacími vakyodvoz sedimentu k dalšímu využití

 

Matiční jezero - 2019/2020

Odsátí sedimentu ze dna jezera a následné využití pro zpevnění hrází.

Matiční jezero je v centru města Pardubice. Plovoucí sací bagr zde v roce 2019 odsával sedment ze dna rybníka do odvodňovacích vaků, čímž došlo k celkovému vyčištění a prohloubení dna.

Odvodňovací vaky byly plněny ve vodě a ponechány na místě jako část formující a zpevňující břehy a byla z nich vystavena i nová oddělující hráz. Díky tomuto využití vaků nevznikly žádné náklady na odvoz zbylého sedimentu a nedocházelo k zbytečnému obtěžování okolí hlukem a prachem, které by jinak bylo způsobeno odvozem těženého materiálu. Přebytečná voda, odtékající z vaků, se vracela do jezera.

Ve druhé etapě byla naplněna druhá vrstva vaků. Tyto vaky byly po naplnění rozříznuty a odvodněný sediment použit pro překrytí vaků z první etapy. Část nových břehů a hráze byla překryta kamenným záhozem.

Poloha vaků ve vodě byla před zahájením těžby vymezena pomocí kůlů, které byly beraněny z vody plovoucím sacím bagrem. Více o beranění na vodě >>.

O této realizaci si můžete poslechnout reportáž na stránkách Českého rozhlasu >>.

3D Fotografie z 1. etapy realizace – naplněné vaky

Fotogalerie z odbahňovacích prací na Matičním jezeře

 

 

Přehradní nádrž Sedlice

Těžba, odvodnění a využití sedimentu z přehrady Sedlice.

Sediment byl těžen plovoucím sacím bagrem a čerpán do výšky přes 40 m od hladiny. V místě dalšího zpracování bylo využito vaků o celkovém objemu 1 210 m3. Po odvodnění byly vaky rozříznuty a sediment rozhrnut na přilehlé pole.

 

Přístav v Ústí nad Labem

Odtěžení bahna v přístavu na řece Labi v Ústí nad Labem.

K odvodnění byly využity tři odvodňovací vaky o celkovém objemu 900 m3. Odvodněný sediment byl k dalšímu využití transportován vodní cestou.

Příprava plochy pro odvodňovací vakyPlocha pro umístění vakůRozvinutí vakůČerpání kalu do vakuČerpání kalu do vakuOdvoz zbylé sušiny vodní cestou

 

 

Horusický rybník - obnova prostoru loviště

Odbahnění rybníka s následným využitím sedimentu pro zkvalitnění zemědělské půdy.


Reportáž o odbahnění Horisického rybníka vysílaná stanicí Plzeň TV - zobrazit na Youtube

Ryby se před výlovem shromažďují v nejnižším místě rybníka, takzvaném lovišti. Loviště se během dvou let zanese jemným sedimentem z celého rybníka, jeho kapacita se tím výrazně sníží a prostor pro ryby je tak malý. Zejména na velkých rybnících, jako je Horusický, je vhodné tento prostor uvolnit.

Sediment se do rybníka dostává splachem materiálu z okolních polí. Tento materiál obsahuje mnoho živin, které byly použity na polích jako hnojivo. Z každé zemědělské půdy takto vždy odtékají živiny. Výsledky rozborů rybničního bahna ukazují, že jde o výborný materiál pro úrodnost půdy, proto je sediment po odčerpání z rybničního dna opět vracen na pole. Jedná se vlastě o uzavření koloběhu, kdy se zpět na pole vrátí živiny, které zde byly původně použity jako hnojivo, ale následně byly odplaveny pryč.

Sediment byl z loviště odsáván pomocí plovoucího sacího bagru a čerpán do odvodňovacích vaků Geotube®. Plovoucí sací bagr je využívám v případech, kdy nemůžeme nebo nechceme vodní plochu vypustit, nebo tam nemůžeme vjet těžkou technikou.

Plovoucí sací bagrČerpání kaluČerpání kaluPřidání flokulantůPřipravené odvodňovací vakyPlnění prvního vakuOdtékající vodaPlnění prvního vakuOdtékající vodaPlnění vakuPlnění druhého vakuPlnění druhého vakuPlnění třeřího vakuOdtékající voda z třetího vakuObjem odvodňovacích vakůÚbytek objemu odvodňovacích vakůPlosab a Tencate Geotube®Vlevo voda z rybníka, vprostřed voda odtékající z odvodňovacích vaků, vpravo voda se sedimentem

 

 

Požární nádrž v obci Slatina

Těžba a odvodnění sedimentu z požární - rekreační nádrže. Sediment byl těžen obojživelným strojem a čerpán do odvodňovacích vaků.
Voda odtékající z vaků po odvodnění těženého bahna byla hned vracena zpět do nádrže.
Po ukončení procesu odvodnění byly vaky rozříznuty a zbylá sušina byla využita jako ornice.

 

Těžba a zpracování sedimentu z hasičské nádrže

Pohled na všechny součásti odovdňovacího systému:

  • obojživelný stroj pro těžbu kalu
  • flokulační stanice
  • prostor s odvodňovacími vaky
Příprava plochy pro odvodňovací vakyPříprava plochy pro vakyZachytávání odtékající vodyRozmístění odvodňovacích vakůPlnící kohouty vakůČerpání kaluPlnění vakuPlnění vakuPlnění druhého vakuPlnění druhého vakuPlnění druhého vakuOdtékající voda vracena zpět do nádrže

 

 

ČOV Mrzkovice

Využití odvodňovacích vaků pro zpracování částečně vyzrálého čistírenského kalu v čistírně odpadních vod.

Plocha pro odvodňovací vakyKohout pro odběr vozorkuOdběr vzorku sedimentuPlnění vakuPlnění vakuVoda odtékající z vakuVoda odtékající přes stěny vakuVak se zbylou sušinouRozříznutí vakuOdvodněný materiálOdvoz odvodněného materiáluOdvoz sušiny

 

 

Odkaliště Třískolupy

Pilotní zkoušky odvodnění hydrosměsi strusky na odkališti Třískolupy u elektrárny Počerady.

Plocha pro odvodňovací vakyPlnění vakuVoda odtékající z vakuOdvodnévací vakPlnící kohoutyProstor odvodňováníOdovdňovací vakZachytávání odtékající vodyVoda odtékající přes stěny vakuVoda odtékající přes stěny vakuPlnění druhého vakuSušina zbylá po odvodnění

 

 

Úpravna vod Želivka

Plovoucí sací bagr čerpá kal ze dna řeky přímo do odvodňovacího vaku. Voda odtékající přes stěny vaku je zachytávána a odvedena zpět do říčního toku. Po odvodnění je vak rozříznut a kal odvezen k dalšímu využití.

odbodňovací vaky -  Želivka
přívod pro čerpání kalu do odvodňovacího vakusediment je pomocí plovoucího sacího bagru těžen ze dna vodní plochy a rovnou čerpán do vaku zachytávání vody, která odtéká z vaku během procesu odvodňováníprázdný odvodňovací vak připravený k načerpání kalukal je čerpán do odvodňovacího vakuuž během plnění vaku dochází k odvodňování sedimentuvoda odtéká přes stěny vakuvak snižuje svůj objem a umožňuje dočerpání dalšího materiálu k odvodněnídojde k odvodnění veškerého materiálu ve vakuzbyde odvodněná sušinavak je rozříznutodvodněný materiál je přepraven k dalšímu využití

 

Bratislava - Čunovo

Pilotní odvodnění říčního bahna z Dunaje. Bahno bylo těženo plovoucím sacím bagrem.

Plnění odbodňovacíh vaku -  Čunovo
Čerpání sedimentu do vakuPlnění vakuOdvodňování sedimentu ve vakuPlný odvodňovací vakVak po odvodněníRozříznutí vakuOdvodněná sušina

 

 

PLOSAB youtube kanál