Kalové hospodářství v čistírnách odpadních vod

ČOV nádrž s kalem příprava odvodňovacího systému plnění odvodňovacího vaku plnění odvodňovacího vaku stohování odvodňovacích vaků odvodněný sediment

V čistírnách odpadních vod vzniká kal v různých fázích celého procesu čištění vody.
Díky správně navrženému kalovému hospodářství lze uspořit náklady spojené se zpracováním kalů, odvodňovacími systémy i s následným nakládáním se zbylým materiálem.

 

Stabilizace a hygienizace kalu

Stabilizací upravujeme vlastnosti kalu tak, aby nezapáchal a nepoškozoval životní prostředí.
Dvěma základními metodami používanými v kalovém hospodářství jsou aerobní a anaerobní stabilizace. Při aerobní stabilizaci je kal shromažďován v aeračních nádržích, při anaerobní stabilizaci jsou používány vyhnívací nádrže.

Kaly, které budou následně využity na zemědělské půdě, musí projít hygienizací tak, aby splnily mikrobiologická kritéria stanovená vyhláškou.

Pro stabilizaci a hygienizaci kalů lze též použít odvodňovací vaky, které dokáží zachytit nebezpečné pevné látky a dále například 50 % dusíku a více než 90 % fosforu a těžkých kovů. Vaky zároveň omezují zápach.

 

Zahušťování kalu

Cílem je zvýšit koncentraci pevných látek v kalu natolik, aby bylo další nakládání s tímto materiálem efektivní.

Využívány bývají gravitační nebo strojní metody zahušťování. Gravitační zahušťování probíhá v kalových usazovacích nádržích, při strojních metodách se používají například pásové zahušťovače.

Při využití odvodňovacích vaků dochází k minimalizaci nákladů na údržbu a provoz zařízení. Vaky lze používat v kombinaci se strojním odvodněním, kdy slouží jako technologická záloha v době zvýšené produkce kalů nebo pro případ poruchy strojního odvodnění.

 

Odvodňovací systémy a způsoby odvodnění kalu

Cílem odvodňování kalu je odstranění co nevyššího množství vody, čímž dojde k výraznému snížení objemu zbylého materiálu.
Následná manipulace s odvodněným sedimentem je rychlejší a levnější, odvodňovací systémy tedy zásadním způsobem ovlivňují náklady vynaložené na kalové hospodářství.

odvodňovací systém PLOSAB

Přirozené odvodnění

Odvodnění přirozenou cestou se provádí v kalových lagunách.
Nevýhodou tohoto řešení je neměnná maximální kapacita nádrží a relativně velká plocha, potřebná k jejich vybudování.

Strojní odvodňování

V odvodňovacích systémech se zapojením strojního odvodnění je sediment zpracováván pomocí odstředivky či pásolisu.

Společnost PLOSAB s.r.o. nabízí zpracování kalů na odvodňovací lince obsahující vysokorychlostní odstředivku.

Odvodňovací vaky

Kal je čerpán do vaků, ve kterých je zachyceno 99 % všech pevných látek. Veškerá voda odtéká přes stěny vaku ze speciálně navržené textilie.
Více o principu odvodňovacích vaků >>

Výhodou tohoto odvodňovacího systému je možnost rychlého navýšení kapacit připojením dalších vaků. Díky možnosti stohování vaků přitom lze zachovat původní rozměry odvodňovacích prostor.

Pro malě čistírny odpadních vod nabízíme speciální vaky určené do mobilních kontejnerů.

 

Odvodňovací systémy mohou být navrženy tak, aby zachytávaly i odtékající vodu, kterou pak lze využít například pro zavlažování, nebo v kterékoli z předchozích fází kalového hospodářství.

 

Využití zbylého materiálu

Důležitou částí kalového hospodářství je následné naložení se zbylým materiálem.
Vzhledem k povaze původního kalu lze odvodněný sediment buď dále využít, nebo uložit na skládku. Velice často najde tento materiál uplatnění v zemědělství, ve stavebnictví nebo při rekultivaci krajiny.

Uplatnění lze najít i pro vodu, která byla zachycena odvodňovacím systémem.

PLOSAB youtube kanál